Medewerker besmet met poliovirus

Bilthoven, 13 april 2017 – Bij Bilthoven Biologicals zijn twee medewerkers tijdens het productieproces blootgesteld aan het poliovirus, waarop één medewerker positief is getest. Bij het incident is het vrijkomen van het poliovirus beperkt gebleven tot de afgesloten ruimte en niet naar buiten gekomen. Er is dus op geen enkel moment gevaar geweest voor de omgeving. Direct na het incident, dat begin april heeft plaatsgevonden, is het zgn. opvolgprotocol in werking getreden. De medewerker heeft voorlichting gekregen over de hygiënemaatregelen die in acht moeten worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Volgens het vaccinatiebeleid van Bilthoven Biologicals zijn medewerkers, die mogelijk in contact kunnen komen met actief biologisch materiaal, gevaccineerd. Hierdoor is het risico van het krijgen van polio nihil voor de medewerker en voor de directe collega’s. Voorop staat de gezondheid van de medewerker en de begeleiding van de omgeving. De directe collega’s van de medewerker zijn geïnformeerd. Conform de geldende richtlijnen is de besmetting gemeld bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

Strenge regelgeving
De productieprocessen bij Bilthoven Biologicals worden uitgevoerd conform streng geldende regels die voldoen aan de WHO-eisen. Daarnaast hanteren wij strikte protocollen bij alle handelingen gedurende het gehele productieproces van onze vaccins. Regelmatig wordt Bilthoven Biologicals onderworpen aan inspecties en audits waarin het hele productieproces en de bedrijfsvoering worden gecontroleerd.

Het productieproces van vaccins blijft mensenwerk en af en toe kan een incident plaatsvinden. Juist de strenge regelgeving en de intern geldende protocollen volgens GMP hebben als doel incidenten tot een minimum te beperken. Helaas is bij dit incident een besmetting geconstateerd.

Onze aandacht gaat vooralsnog eerst naar het welzijn van de betreffende medewerker en de omgeving. Ondertussen is een interne procedure in gang gezet om vast te kunnen stellen wat de oorzaak is geweest van het incident.

Over Bilthoven Biologicals
Bilthoven Biologicals – sinds 2012 onderdeel van Cyrus Poonawalla Group, ’s werelds grootste vaccinproducent in volume – is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf dat vaccins produceert, zoals polio-, difterie-tetanus-polio (DTP) en BCG. Bilthoven Biologicals levert vaccins aan Unicef en World Health Organisation (WHO) voor het polio-eradicatieprogramma. Bij Bilthoven Biologicals zijn ruim 400 medewerkers werkzaam.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeland van Dam, CEO Bilthoven Biologicals, telefoon +31 30 8004 850.

---

English version

Employee infected with polio virus

Bilthoven, 13 April 2017 – During the production process at Bilthoven Biologicals two employees became exposed to the polio virus, one of which has since tested positive. During the incident the polio virus was released in a sealed room and the virus was contained within that room. Consequently, at no time was there any risk to the people in the vicinity. The Follow-up Protocol was initiated immediately following the incident, which occurred at the beginning of April. The employee has been provided with information about hygiene measures to be complied with in order to prevent a further spread of the virus.

In accordance with the Vaccination Policy of Bilthoven Biologicals, employees at risk of exposure to active biological material, are vaccinated. Consequently, there is zero risk of the employee and immediate colleagues contracting the disease. The health of the employee and support for those persons in the vicinity are of paramount importance. The immediate colleagues of the relevant employee have been informed. In accordance with the prevailing guidelines, the infection has been reported to the Dutch National Coordination Centre for Communicable Disease Control (LCI – Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Strict rules
The production processes at Bilthoven Biologicals are undertaken in accordance with strict rules that comply with the WHO requirements. In addition, we follow strict protocols for all operations during the entire production process of our vaccines. Bilthoven Biologicals' entire production process and business operation are regularly inspected and audited.

The production process for vaccines involves manual work and an incident can occasionally occur. The strict rules and internal GMP protocols are specifically intended to minimise the risk of incidents. Unfortunately, infection was detected on this occasion.

Our attention is currently focussed on the welfare of the relevant employee and persons in the vicinity. An internal procedure has been initiated to establish the cause of the incident.

About Bilthoven Biologicals
Bilthoven Biologicals – which has been part of the Cyrus Poonawalla Group since 2012, the world’s largest bulk vaccine producer – is a worldwide biopharmaceutical company which, amongst other things, produces Polio, Diphtheria-Tetanus-Polio (DTP) and Bacillus Calmette Gurrain (BCG) vaccines. Bilthoven Biologicals supplies vaccines to UNICEF and the World Health Organisation (WHO) for the polio eradication programme. Bilthoven Biologicals employs more than 400 employees.

More information
For more information please contact Roeland van Dam, CEO Bilthoven Biologicals, telephone +31 30 8004 850.