PRIVACYVERKLARING
BILTHOVEN BIOLOGICALS B.V.

Dit is de Privacyverklaring van Bilthoven Biologicals B.V. ('BBio'). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met BBio met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

 • bezoekers, klanten, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers (waaronder zzp-ers en leveranciers voor zover natuurlijke personen) en andere relaties van BBio;
 • bezoekers van de website van BBio (https://www.bbio.nl) of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar BBio. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

We vragen u om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij de Privacyverklaring in hoofdstukken ingedeeld. U treft hierna de inhoudsopgave aan. Door te klikken op het onderwerp of het hoofdstuk komt u direct bij het voor u relevante hoofdstuk aan.

Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf September 2018.


1. BEGRIPPENLIJST
2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN
3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
7. BEVEILIGING
8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
9. BEWAARTERMIJNEN
10. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN BBIO
11. UW RECHTEN
12. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
13. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN
14. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT


1. BEGRIPPENLIJST

Betrokkene  :   degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.
Bijzondere Persoonsgegevens  :   Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging
Derden  :   (rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel van BBio zijn, zoals: (rechts)personen met wie BBio op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Persoonsgegevens  :   alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.
Verwerken  :   alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.
Verwerkingsverantwoordelijke  :   degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit BBio.

 

2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens BBio van u kan Verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • betalingsgegevens;
 • gegevens uit uw cv/gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:

      - welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;
      - de wijze waarop u door de website navigeert;
      - of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
      - de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;

 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website heeft gedownload.

 

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw identiteit na te gaan;
 • om (de veiligheid van) van onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;
 • om de veiligheid van onze werknemers en andere personen te bewaken, waaronder het voorkomen van de besmetting met of verspreiding van het poliovirus;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van BBio;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op BBio rust;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan BBio toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op BBio rust;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • het gebruik is nodig voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan BBio is opgedragen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

BBio kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van werknemers en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van BBio;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging daarvan te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van BBio;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

5.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van BBio werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt BBio ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.
Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan BBio gebruik maken:

 • IT-beheer;
 • websitebeheer;
 • websitehosting;
 • e-mailcommunicatie;
 • overige opdrachtnemers/leveranciers.

BBio blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. BBio sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

BBio kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uw Persoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Het kan soms nodig zijn uw Persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal BBio uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

 1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 2. indien passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met BBio; of
 4. indien u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
 5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
 6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van BBio en BBio passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.


In situaties waarin BBio uw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

7. BEVEILIGING

BBio neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 • alle werknemers van BBio hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);
 • BBio hanteert een beleid (protocol) voor datalekken om bij onverhoopte datalekken adequaat en zorgvuldig te handelen, om de gevolgen van een datalek te minimaliseren en herhaling te voorkomen;
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Daarnaast zorgt BBio ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert BBio standaard de ‘opt-in-regeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een kruisje op de website.

8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

BBio kan indien nodig op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een werknemer van BBio) tussen zit. Voorbeeld: bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het gebruik van onze websites.

9. BEWAARTERMIJNEN

BBio bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. BBio bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om u diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

BBio bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met BBio heeft. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. BBio neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

10. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN BBIO

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. U mag daarom uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijk voogd gebruik maken van onze website als u 16 jaar of jonger bent.

11. UW RECHTEN

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan BBio of door een e-mail te sturen aan SecurityOfficer@bbio.nl. BBio controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

BBio zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt BBio u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

 1. Inzage Persoonsgegevens
  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens BBio van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.
 2. Wijzigen Persoonsgegevens
  U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat BBio verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal BBio dit meteen verbeteren. Indien BBio uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt BBio u hiervan op de hoogte.
 3. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken
  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die BBio van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 4. Intrekken van toestemming
  U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het Verwerken van uw Persoonsgegevens op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal BBio de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
 5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
  U kunt de Persoonsgegevens die BBio van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.
 6. Recht om vergeten te worden
  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van BBio, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw Persoonsgegevens.
 7. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door BBio wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van BBio of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien BBio zich op deze grondslagen baseert maakt BBio een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van BBio te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
 8. Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
  Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten.
 9. Het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

12. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

BBio maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. BBio is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. BBio kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van BBio worden deze kleine stukjes herkend.

Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden op deze pagina

13. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

Onze contactgegevens zijn:

Bilthoven Biologicals B.V.
Ter attentie van Security Officer
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721MA Bilthoven
E-mail: SecurityOfficer@bbio.nl
Telefoonnummer: 030 - 8004


Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 53751221.

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw Persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.

14. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken u alle wijzigingen aan de Privacyverklaring bekend via een e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst met u en BBio tot stand te doen komen. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.