PRIVACYVERKLARING
BILTHOVEN BIOLOGICALS B.V.

Dit is de Privacyverklaring van Bilthoven Biologicals B.V. (‘BBio’). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met BBio met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

 • bezoekers, klanten, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers (waaronder zzp-ers en leveranciers voor zover natuurlijke personen) en andere relaties van BBio;
 • bezoekers van de website van BBio (https://www.bbio.nl) of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met ‘je’ en ‘jouw’. De woorden ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar BBio. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

We vragen om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij de Privacyverklaring in hoofdstukken ingedeeld. Je treft hierna de inhoudsopgave aan. Door te klikken op het onderwerp of het hoofdstuk kom je direct bij het hoofdstuk aan.

Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf januari 2021.


1. BEGRIPPENLIJST
2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOUW VERWERKEN
3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
7. BEVEILIGING
8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
9. BEWAARTERMIJNEN
10. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN BBIO
11. JOUW RECHTEN
12. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
13. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN
14. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT


1. BEGRIPPENLIJST

Betrokkene  : degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.
Bijzondere Persoonsgegevens  : Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging
Derden  : (rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel van BBio zijn, zoals: (rechts)personen met wie BBio op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Persoonsgegevens  : alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.
Verwerken  : alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.
Verwerkingsverantwoordelijke  : degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit BBio.

 

2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOUW VERWERKEN

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens BBio van jouw kan verwerken.

Gegevens die door  jezelf zijn verstrekt, zoals:

 • je contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • je geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek;
 • gegevens uit een e-mail;
 • betalingsgegevens;
 • gegevens uit jouw cv/gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat je onze website hebt bezocht;
 • jouw surfgedrag op de website, zoals:

– welke gegevens/webpagina’s je van ons heeft bekeken;
– de wijze waarop je door de website navigeert;
– of je een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je aanklikt;
– de data en tijdstippen van jouw bezoek aan onze website;

 • het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • jouw browsertype en IP-adres;
 • jouw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die je van de website heeft gedownload.

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door jou  openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Als je solliciteert naar een baan dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de gehele sollicitatieprocedure te vergemakkelijken op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij werving. Na de procedure zullen we uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij we u hebben geïnformeerd dat we deze voor andere doeleinden nodig hebben. Voor de sollicitatieprocedure kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, sollicitatiebrief, cv, LinkedIn-profiel, Indeed-profiel en naar welke vacature je hebt gesolliciteerd.
 • Statussen, notities en planning met betrekking tot uw sollicitatie

Gedrag op onze website

Jouw persoonlijke gegevens worden ook verwerkt door Indeed op pagina’s waar we een knop weergeven om te ‘Solliciteren met Indeed’, zelfs als je die functionaliteit niet gebruikt. Indeed kan cookies gebruiken. Het privacybeleid van Indeed is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Indeed:

https://www.indeed.com/legal

E-mailcommunicatie

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn we verplicht om je te informeren dat het achterhouden van persoonlijke gegevens in jouw sollicitatie een nadeel kan opleveren in vergelijking met andere kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren.

Jouw persoonlijke gegevens moeten door LinkedIn en Indeed worden verwerkt om de functies ‘Solliciteren met LinkedIn’ en ‘Solliciteren met Indeed’ mogelijk te maken. LinkedIn en Indeed kunnen cookies gebruiken. Je kunt hun privacybeleid vinden op de volgende websites:

https://www.indeed.com/legal

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

3. WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om jouw identiteit na te gaan;
 • om (de veiligheid van) van onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;
 • om de veiligheid van onze werknemers en andere personen te bewaken, waaronder het voorkomen van de besmetting met of verspreiding van het poliovirus;
 • om je op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van BBio;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om je te benaderen voor nieuwsbrieven, indien jij je daarvoor hebt aangemeld;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op BBio rust;
 • om met jou contact te  hebben en te reageren op de door jou gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van jouw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

 • je hebt aan BBio toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met jou uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op BBio rust;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van jouw of van een ander te beschermen;
 • het gebruik is nodig voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan BBio is opgedragen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij jouw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

BBio kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van jouw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van werknemers en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van BBio;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging daarvan te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 • communiceren met jou en andere relaties van BBio;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

5.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen jouw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van BBio werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt BBio ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.
Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan BBio gebruik maken:

 • IT-beheer;
 • websitebeheer;
 • websitehosting;
 • e-mailcommunicatie;
 • overige opdrachtnemers/leveranciers.

BBio blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. BBio sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens goed worden beveiligd.

BBio kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie jouw persoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij je dan hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en betrokkenen informeren over hun rechten in deze situatie.

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Het kan soms nodig zijn jouw persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal BBio jouw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

 1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 2. indien passende waarborgen worden geboden en je afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw overeenkomst met BBio; of
 4. indien jij uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
 5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
 6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van BBio en BBio passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin BBio jouw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

7. BEVEILIGING

BBio neemt de bescherming en beveiliging van jouw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om jouw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 • alle werknemers van BBio hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);
 • BBio hanteert een beleid (protocol) voor datalekken om bij onverhoopte datalekken adequaat en zorgvuldig te handelen, om de gevolgen van een datalek te minimaliseren en herhaling te voorkomen;
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • we zorgen ervoor dat jouw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Daarnaast zorgt BBio ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat jouw privacybescherming maximaal is. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert BBio standaard de ‘opt-in-regeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een kruisje op de website.

8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

BBio kan indien nodig op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een werknemer van BBio) tussen zit. Voorbeeld: bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij je blokkeren van het gebruik van onze websites.

9. BEWAARTERMIJNEN

BBio bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. BBio bewaart jouw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om jou diensten te kunnen verlenen, je in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

BBio bewaart jouw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat je een overeenkomst met BBio hebt. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. BBio neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

10. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN BBIO

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. Je mag daarom uitsluitend onder toezicht van  ouders of wettelijk voogd gebruik maken van onze website als je 16 jaar of jonger bent.

11. UW RECHTEN

Als jouw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heb je een aantal rechten, die zijn hieronder uiteengezet. Je kunt deze rechten uitoefenen door jouw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan BBio of door een e-mail te sturen aan SecurityOfficer@bbio.nl. BBio controleert je identiteit voordat aan jouw verzoek kan worden voldaan.

BBio zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op je verzoek inhoudelijk reageren. Jouw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of jij anders verzoekt. Voor de behandeling van jouw voornoemde verzoeken brengt BBio geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn.

 1. Inzage Persoonsgegevens
  Je kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens BBio van je verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.
 2. Wijzigen Persoonsgegevens
  Je kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat BBio verkeerde Persoonsgegevens van je heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal BBio dit meteen verbeteren. Indien BBio jouw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt BBio je hiervan op de hoogte.
 3. Verwerking van jouw Persoonsgegevens beperken
  Indien je het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die BBio van jouw bewaart, kun je in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.
 4. Intrekken van toestemming
  Je kunt daarnaast jouw verleende toestemming voor het Verwerken van jouw Persoonsgegevens op elk moment intrekken. Na ontvangst van jouw brief of e-mail zal BBio de verwerking van jouw Persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
 5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
  Je kunt de Persoonsgegevens die BBio van jouw bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het je vrij om deze informatie over te dragen.
 6. Recht om vergeten te worden
  Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van BBio, kun je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw Persoonsgegevens.
 7. Recht van bezwaar
  Jehebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens die door BBio wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van BBio of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien BBio zich op deze grondslagen baseert maakt BBio een belangenafweging ten aanzien van jouw privacy. Het recht van bezwaar geeft je de mogelijkheid van BBio te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
 8. Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
  Wij zetten ons ervoor in om samen met jou te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw Persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met jouw klacht of probleem, heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten.
 9. Het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

12. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

BBio maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. BBio is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. BBio kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van BBio worden deze kleine stukjes herkend.

13. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

Onze contactgegevens zijn:

Bilthoven Biologicals B.V.
Ter attentie van Security Officer
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721MA Bilthoven
E-mail: SecurityOfficer@bbio.nl
Telefoonnummer: 030 – 8004

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 53751221.

Wij vertrouwen erop dat je ervoor zorgt dat jouw Persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in jouw Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.

14. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle wijzigingen aan de Privacyverklaring bekend via een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tussen jou  en BBio tot stand te doen komen. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.